Prihlásiť sa

Chcete se opýtať? Zavolajte nám na +421 903 411 924

Organizátor zájazdov a predajca vstupeniek formuly 1 powered by Prima Italia since 2007

Menu 0
  • Home
  • Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovnej kancelárie CK Prima Italia s.r.o.

 

 Úvodné ustanovenie
1.1. Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie CK Prima Italia s.r.o. (ďalej tiež len PI) sú platné pre všetky zájazdy, ktorých usporiadateľom je cestovná kancelária CK Prima Italia sro, a ďalej pre jednotlivé služby cestovného ruchu predávané mene a na účet cestovnej kancelárie CK Prima Italia sro, ak nestanovia Zvláštne / Špeciálne zmluvné podmienky inak. Platia tiež pre zájazdy a jednotlivé služby cestovného ruchu prezentované a ponúkané pod produktovým označením ONEGPTICKETS / 1GPTICKETS.
1.2. Cestovná kancelária Prima Italia s.r.o. ako usporiadateľ (§ 2523 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník – ďalej len OZ) predáva zájazdy (§ 2522 OZ) na základe Zmluvy o zájazde (ďalej len ZOZ) vyhotovenej v písomnej forme, ktorá obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti ( § 2525 OZ). Obdobne predáva svojim menom a na svoj účet aj jednotlivé služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskytnutí jednotlivej služby. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie CK Prima Italia s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o poskytnutí jednotlivej služby cestovného ruchu uzatvorenej medzi zákazníkom a cestovnou kanceláriou Prima Italia s.r.o.
1.3. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: PI a zákazníci ako používatelia služieb PI, ktorými môžu byť ako fyzické, tak i právnické osoby (ďalej tiež len zákazník). Služby sú poskytované všetkým záujemcom bez obmedzenia, len osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov a osoby v rozmedzí 15 -18 rokov môžu využívať služby s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu. Zákazník, ktorý podpíše ZOZ, zastupuje všetkých ďalších účastníkov pobytu v nej uvedených, je oprávnený konať v ich mene a je jedinou zodpovednou osobou vo vzťahu k PI.

 Vznik zmluvného vzťahu
2.1. Zmluvný vzťah medzi PI a zákazníkom vzniká na základe obojstranne podpísanej ZOZ, ktorá je preukázateľne doručená do PI. Svojim podpisom ZOZ zákazník potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito podmienkami a súhlasí s nimi.
2.2. PI si vyhradzuje právo oznámiť pred uzatvorením ZOZ zmenu údajov uvedených v katalógovej ponuke. Po podpise ZOZ, v prípade odlišnosti údajov uvedených v katalógovej ponuke, sú záväzné údaje uvedené v ZOZ. Katalógovú ponuku prezentuje PI na svojich internetových stránkach alebo v tlačenej podobe.

 Ceny
3.1. Cenou služieb sa rozumie cena uvedená a oboma stranami podpísaná v ZOZ. Ceny v katalógu aj na zmluve sú uvedené vždy vrátane dane z pridanej hodnoty. Prípadné zľavy, vyhlásené PI po podpise zmluvy, nezakladajú právo zákazníka na takto zvýhodnenú cenu. V prípade požiadavky na štandardné zľavu (napr. Vernostná zľava) je zákazník povinný uplatniť túto zľavu pred podpisom ZOZ. Po podpise zmluvy nie je už možné dodatočne zľavu vyžadovať, hoci by na ňu zákazník mal pred uzavretím zmluvy nárok. V prípade nároku na viac zliav je možné uplatniť len jednu, a to najvýhodnejšie pre zákazníka.
3.2. PI je oprávnená pri splnení podmienok podľa § 2530 OZ zvýšiť cenu zájazdu nasledovne:
a) Pri zvýšení výmenného kurzu meny použitej na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 10% je PI oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu u služieb zaplatených v cudzej mene. Rozhodujúci deň, kedy bola stanovená cena služieb, je deň podpisu ZOZ.
b) v prípade, že dôjde k pôvodne neočakávanému a výraznému zvýšeniu vstupných nákladov, najmä v leteckej, vlakovej a autokarovej doprave, ubytovaní, stravovaní, transferoch, sprievodcovských službách či vstupného na kultúrne pamiatky, ktorému nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.
c) Písomné oznámenie o zvýšení ceny služieb zašle PI zákazníkovi najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu a zákazník je povinný uhradiť rozdiel v cene do 3 dní od doručenia tohto oznámenia. Ak by bolo cenové navýšenie vyššie ako 10%, má zákazník právo počas 3 dní po prijatí správy od ZOZ odstúpiť a už vykonané platby mu budú bezodkladne vrátené.

 Platobné podmienky
4.1. PI má právo na zaplatenie ceny zájazdu alebo jednotlivých služieb pred ich poskytnutím a zákazník je povinný uhradiť cenu zájazdu alebo cenu jednotlivých služieb pred ich čerpaním. Zákazník je povinný uhradiť zálohu vo výške 50% dohodnutej ceny zájazdu pri vzniku zmluvného vzťahu, najneskôr do 4 dní po podpise ZOZ. Doplatok je potom povinný uhradiť najneskôr do 30 dní pred termínom začatia zájazdu. Ak vznikne zmluvný vzťah 30 alebo menej dní pred začatím pobytu, je celková cena splatná okamžite a v plnej výške.
4.2. Ak nedodrží zákazník tieto platobné podmienky, je PI oprávnená neodkladne odstúpiť od zmluvy a zákazník je povinný uhradiť stornopoplatky podľa článku 7.3. Nevykonanie predpísaných úhrad zo strany zákazníka nie je však možné chápať ako jeho odstúpenie od zmluvy.

 Práva a povinnosti zákazníka
5.1. K základným právam zákazníka patria:
• právo na riadne poskytnutie potvrdených služieb,
• právo vyžadovať od predajcu potrebné informácie o okolnostiach a náležitostiach potvrdených služieb,
• právo byť bez zbytočného odkladu oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny,
• právo zrušiť svoju účasť kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy,
• právo na reklamáciu vád a služieb na mieste u delegáta, poprípade si vyžiadať písomné vyjadrenie zahraničného dodávateľa a reklamáciu uplatniť najneskôr do 7 dní po návrate zo zájazdu,
• právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza v cestovnej zmluve,
• právo obdržať doklad o povinnom poistení PI pre prípad úpadku, obsahujúci označenie poisťovne a ďalšie informácie s tým spojené (iba ak je súhrn poskytovaných služieb podľa zákona zájazdom).
5.2. K základným povinnostiam zákazníka patria:
• poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne vyplniť ZOZ a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek PI,
• zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
• predložiť súhlas zákonného zástupcu v prípade, že sa zákazník starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov zúčastňuje zájazdu bez jeho sprievodu a dohľadu,
• zaplatiť cenu zájazdu a poskytovaných služieb podľa ceny, uvedené v ZOZ,
• dodržiavať program zájazdu a riadiť sa pokynmi zástupcu PI. V prípade vážneho narušenia programu môže byť zákazník z ďalšej účasti vylúčený, pričom stráca nárok na náhradu nevyužitých služieb,
• zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov.

  Práva a povinnosti PI, zmeny dohodnutých služieb PI
6.1. PI je povinná pravdivo a riadne informovať zákazníka o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa dohodnutých služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité a ktoré sú PI známe.
6.2. PI nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
6.3. PI má právo, pokiaľ nastanú prekážky pri plnení objednaných služieb, na zmenu ubytovania (náhradné ubytovanie poskytne v rovnakej alebo vyššej kategórii), ďalej má právo zmeniť navštívené miesta po trase, odjazdové a príjazdové miesta, a takisto má právo na zmenu typu dopravného prostriedku.
6.4. PI je oprávnená v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť (zmeny vykonané zahraničnými partnermi, dopravcami a jednotlivými dodávateľmi, nenaplnenie stanovenej veľkosti skupiny či ďalšie závažné dôvody, ktoré PI bránia v poskytnutí služieb podľa zmluvy a stanovených podmienok) zrušiť zájazd. PI je povinná o tejto skutočnosti informovať zákazníka najneskôr 10 dní pred odchodom, prípadne presunúť termín odchodu a návratu. PI je oprávnená zmeniť cenu zájazdu, v tomto prípade má účastník zájazdu právo odstúpiť od zmluvy, ak je pôvodná cena zvýšená o viac než 10% oproti cene pôvodnej. Zákazník nemá nárok na žiadne ďalšie náhrady.

 Odstúpenie od zmluvy
7.1. PI je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v článkoch 4.2. a 5.2., prípadne ak zákazník opakovane zmluvu poruší s tým, že bol už na porušenie zmluvy upozornený a vyzvaný k jej riadnemu plneniu.
7.2. Ďalej je PI oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade, keď nedôjde do 20 dní pred začiatkom zájazdu k naplneniu minimálneho počtu klientov. Ak boli už zákazníkovi vydané potrebné doklady pre začatie plnenia služieb, budú zákazníkovi bezodkladne vrátené už vykonané platby, po vrátení týchto dokladov zákazníkom PI.
7.3. Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy preukázateľným písomným oznámením PI alebo predajcovi. Zrušenie zmluvy nastáva okamihom doručenia tohto písomného oznámenia PI. Ak však nie je dôvodom pre odstúpenie porušenie povinnosti zo strany PI, je zákazník povinný zaplatiť nasledujúce odstupné (stornopoplatky):
• 50 a viac dní skutočne preukázateľné náklady (za už zaplatené služby ako sú letenky, transfery, ubytovanie, vstupenky a pod.), Najmenej však 40 eur / osobu.
• 31 – 49 dní skutočné náklady, najmenej však 30% z celkovej ceny zájazdu
• 16 – 30 dní skutočné náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny zájazdu
• 11 – 15 dní skutočné náklady, najmenej však 70% z celkovej ceny zájazdu
• 7 – 10 dní skutočné náklady, najmenej však 80% z celkovej ceny zájazdu
• 6 dní a menej 100% z celkovej ceny zájazdu
7.4. Ak nenastúpi zákazník alebo jeho spolucestujúci na zájazd bez predchádzajúceho storna, alebo ak sa zákazník alebo jeho spolucestujúci nedostaví k odchodu včas alebo jeho účasti zabráni vlastným zavinením, napr. poskytnutím nepresných či neúplných údajov, príp. porušením colných, pasových či devízových predpisov alebo iných zákonov, hradí 100% z celkovej ceny, t.j. predajnej ceny zájazdu a ceny všetkých zakúpených fakultatívnych služieb.
7.5. Akákoľvek zmena termínu či druhu zájazdu pred odchodom zo strany zákazníka bude hodnotená ako zrušenie účasti na zájazde a bude podliehať vyššie uvedeným stornopoplatkom.
7.6. PI má právo odpočítať stornovací poplatok od už zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny.
7.7. Úhrady za vstupenky na športové a kultúrne akcie nepodliehajú stornopoplatkom, sú nevratné.

 Ďalšie podmienky
8.1. Letenky, poukaz / voucher na ubytovanie alebo stravovanie, doklad potrebný pre poskytnutie fakultatívnych výletov alebo iný doklad, ktoré sú pre uskutočnenie zájazdu podľa ZOZ potrebné, obdrží zákazník v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v ZOZ najneskôr 7 dní pred začiatkom plnenia služieb. Tieto doklady dostane zákazník až po úhrade plnej ceny objednaných služieb.
8.2. PI nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
8.3. PI si vyhradzuje právo zmeny objektu ubytovania (neočakávanej zmeny v obsadenosti dohodnutých objektov, vypísanie iných termínov jázd autobusov či letov) za predpokladu dodržania lokality ubytovania, porovnateľnej kvality a takisto si vyhradzuje právo zmeny programu jednotlivých dní bez ohrozenia kvality a náplne zájazdu. V priebehu zájazdu môže byť program operatívne upravený iba zo závažných dôvodov, napr. vzhľadom na zložitú dopravnú situáciu, zlému počasiu, živelným pohromám, štrajkom, politickým nepokojom, zdravotným problémom niektorého zo zákazníkov, riešenie poistnej udalosti niektorého zo zákazníkov alebo s ohľadom na neúmerné čakacie doby na hraniciach, ktoré PI nemôže ovplyvniť. V týchto uvedených prípadoch nemá zákazník právo na zľavu z ceny zájazdu.
8.4. PI nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce pre zákazníka zo zmien dohodnutých služieb, ak k týmto zmenám došlo zavinením, ktoré možno pripísať zákazníkovi alebo zavinením tretej strany, ktorá nemá vzťah k zabezpečovaniu dohodnutých služieb a v prípade, ak sú také zmeny nepredvídateľné alebo nevyhnutné.
8.5. PI neručí za prípadné časové posuny a oneskorenie. Klient nemá nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb a PI nemôže poskytovať zľavy či iné kompenzácie z titulu meškanie dopravy, ku ktorým dochádza predovšetkým vinou nepriaznivých podmienok (poveternostné, technické, preťaženie letových trás, pozemných komunikácií a pod.). PI však poskytne zákazníkovi vždy kompenzácie, ktoré poskytol dopravca a umožní zákazníkovi (pokiaľ je to možné) v prípade záujmu vymáhať kompenzácie priamo u dopravcu.
8.6. V prípade neočakávanej zmeny termínu letu a možného následného predĺženia zájazdu v mieste pobytu nemá zákazník právo na dodatočné bezplatné ubytovanie zo strany PI, ale celá záležitosť je riešená individuálne medzi zákazníkom a leteckou spoločnosťou za aktívnej asistencie PI, a to v súlade s platnými pravidlami medzinárodnej leteckej dopravy.
8.7. Náhradu škody vzniknutú z porušenia záväzku PI zo zmluvy nie je PI povinná hradiť nad čiastku predstavujúcu obmedzenia v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.
a) V leteckej preprave sa zodpovednosť riadi Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave (tzv. Montrealský dohovor) a ďalej nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2027/97.
b) V autobusovej doprave sa zodpovednosť riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.
c) V železničnej preprave sa zodpovednosť riadi Dohovorom o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
8.8. V prípade, že je u ubytovacieho zariadenia vyžadovaný miestny poplatok, nie je spravidla táto platba zahrnutá v cene zájazdu a je po zákazníkovi požadovaná pri príchode do ubytovacieho zariadenia.
8.9. Za všetky škody, ktoré preukázateľne vzniknú v dôsledku nedbanlivosti či sú spôsobené úmyselne zákazníkom počas pobytu v ubytovacom zariadení, zodpovedá v plnej výške zákazník.
8.10. V prípade pobytov mimo Slovenska, zodpovedá zákazník za dodržanie všetkých pasových, colných či vízových predpisov navštívenej krajiny. Prípadné odmietnutie vstupu do krajiny nezakladá nárok na vrátenie úhrady za poskytované služby.

Reklamácia
9.1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je nižšia než bolo vopred potvrdené v ZOZ, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
9.2. Uplatnenie práva zákazníka zo zodpovednosti za kvalitu služieb poskytovaných PI (reklamácia) musí byť urobené vážne, fakticky a zrozumiteľne doložené. Toto právo sa musí uplatniť na PI najneskôr do 7 dní odo dňa, v ktorom bolo či malo byť plnenie služieb ukončené. PI je povinná na reklamáciu odpovedať najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie s návrhom na riešenie reklamácie, či zamietnutie reklamácie s riadnym odôvodnením.
9.3. Zákazník je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu vždy ihneď po zistení závady na mieste samom u delegáta alebo ubytovateľa, aby mohla byť uskutočnená náprava. Ak sa nepodarí takto zjednať nápravu, je zákazník spolu so zahraničným dodávateľom povinný spísať protokol o reklamácii, na ktorom je uvedený predmet reklamácie a vyjadrenie dodávateľa. Na oneskorené a nepodložené reklamácie nebude braný ohľad.
9.4. Ak dôjde k okolnostiam, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe PI, alebo k okolnostiam na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a PI zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z týchto služieb. PI nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s realizáciou pobytu či za škodu spôsobenú neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.
9.5. V ostatnom platí ustanovenie všeobecne záväzných predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

 Poistenie
10.1. V cenách zájazdov a služieb cestovného ruchu PI nie je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazové, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti, rovnako ako v cenách zájazdov a služieb cestovného ruchu nie je zahrnuté poistenie nákladov súvisiacich s odstúpením od zmluvy.
10.2. Všetci zákazníci PI majú možnosť individuálneho poistenia liečebných nákladov v zahraničí a individuálneho poistenia pre prípad, že zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s odstúpením od zmluvy (storno poistenie). Obe tieto poistné zmluvy majú možnosť uzatvoriť prostredníctvom PI.

  Povinné poistenie PI
PI má dohodnuté poistenie záruky pre prípad úpadku podľa zákona č. 159/1999 Zb. v platnom znení, na základe ktorého vzniká zákazníkovi, s ktorým PI uzavrela ZOZ, právo na plnenie v prípade poistnej udalosti. PI je povinná odovzdať zákazníkom so ZOZ doklad poisťovne, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení, najmä označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.

 Vstupenky na preteky formuly 1 a ďalšie športové podujatia
12.1. Objednávka vstupeniek
Objednávku / nákup vstupeniek na preteky GP formuly 1 a ďalšie športové podujatia je možné uskutočniť prostredníctvom on-line rezervácie na webových stránkach PI, telefonicky alebo e-mailom na adresu info@primaitalia.sk. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa služby, poštovú adresu (dodaciu adresu), PSČ, kontaktný telefón, e-mail, opis služby, názov akcie, požadovaný typ a počet vstupeniek, pri súčasnej objednávke zájazdu a cestovného poistenia aj dátum narodenia. V prípade, že zákazník / objednávateľ požaduje vystavenie faktúry, je potrebné aby fakturačné údaje uviedol zároveň s objednávkou.
12.2. Vstupenky a ich cena
PI je oprávnená upravovať ceny vstupeniek a ďalších služieb zverejnených na webových stránkach či v tlačenom katalógu v čase, keď sa menia cenové pásma, ktoré vyhlasuje usporiadateľ akcie a v prípade, keď dôjde k výraznému pohybu výmenného kurzu ďalších svetových mien voči EUR. Táto zmena ceny sa však nevzťahuje na už realizované objednávky. Cena vstupeniek zahŕňa DPH.
PI nakupuje vstupenky od usporiadateľov Grand Prix, v niektorých prípadoch od oficiálnych distribútorov vstupeniek. Medzi cenou vstupenky uvedenej na vstupenke a cenou fakturovanou môže byť preto rozdiel. Zákazník nie je oprávnený predávať ďalej alebo distribuovať vstupenky akýmkoľvek iným spôsobom, priamo alebo nepriamo, tretím stranám. Ak nastane táto situácia, je PI povinná informovať o tejto skutočnosti usporiadateľa akcie a ten je oprávnený vyhlásiť vstupenky za neplatné. Držitelia týchto vstupeniek nebudú na akciu vpustení bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu.
12.3. Rezervačný poplatok
Každá objednávka obsahuje rezervačný poplatok, ktorý zahŕňa transferové poplatky z krajiny konania akcie, distribučný poplatok na území SR a poplatok za vystavenie vstupenky. Rezervačný poplatok až na výnimky nie je vyžadovaný pri nákupe vstupeniek so zájazdom organizovaným PI.
12.4. Zmluva o predaji služieb cestovného ruchu (ďalej ZPCR)
Zákazník / objednávateľ dostane e-mailom zmluvu o predaji služieb cestovného ruchu (ďalej len SPSCR) na objednané služby / vstupenky. Pri objednávke služby / vstupeniek uskutočnené on-line z webových stránok PI túto zmluvu nahrádza Potvrdená objednávka (Rezervácia). V tejto zmluve budú uvedené osobné údaje objednávateľa, predmet objednané služby / vstupenky a termín splatnosti objednané služby / vstupenky, ktorý je štandardne do 4 dní od vykonania objednávky.
12.5. Platba objednané služby / vstupenky
Zákazník / objednávateľ je povinný uhradiť objednávku v plnej výške do 4 dní, alebo podľa termínu uvedeného na objednávke. Objednávku je možné uhradiť platobnou kartou prostredníctvom webových stránok, bankovým prevodom, vkladom na účet PI alebo v hotovosti v kancelárii PI. Pri platbe musí zákazník / objednávateľ vždy uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), uvedený v zmluve. Pre zákazníkov / objednávateľov služieb mimo Slovenskej republiky je v zmluve uvedený medzinárodný platobný formát IBAN a SWIFT kód. V prípade, že objednané služby nie sú uhradené v danom termíne splatnosti, obdrží zákazník / objednávateľ výzvu k platbe. Ak zákazník / objednávateľ do 7 dní na túto výzvu nebude reagovať a platbu neuhradí, bude objednávka zrušená a služba môže byť poskytnutá inému záujemcovi.
12.6. Rezervácia objednaných vstupeniek
Vstupenky sú záväzne rezervované a nakúpené od usporiadateľa akcie po obdržaní platby za vstupenky na účet PI. Ak dôjde v čase medzi objednaním a uhradením objednávky k vypredania zvolenej kategórie vstupeniek, je zákazníkovi ponúknutá náhradná kategória vstupeniek.
12.7. Storno vstupeniek
Ak zruší zákazník / objednávateľ služby objednávku služieb / vstupeniek po jej úhrade, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny objednaných služieb / vstupeniek a rezervačného poplatku. Vstupenky sú nevratné.
12.8. Storno poistenie vstupeniek
Je možné využiť storno poistenie vstupenky alebo v prípade, keď ku vstupenke je zakúpený aj zájazd, využiť storno poistenie zájazdu, ktoré kryje aj poistenie vstupenky.
12.9. Distribúcia vstupeniek
Termín distribúcie vstupeniek je stanovený vždy podľa konkrétnej akcie a plne závisí na dodávateľovi vstupeniek – usporiadateľovi podujatia a nie je možné ho ovplyvniť. Objednané vstupenky sú zákazníkovi / objednávateľovi služieb odosielané ako cenina (poistená zásielka) kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou zvyčajne 30-14 dní, najneskôr 7 dní pred termínom konania akcie. Vstupenky objednané v dobe kratšej ako 30 dní pred konaním akcie môžu byť vzhľadom k dobe transferu od usporiadateľa akcie odovzdané až v mieste konania akcie. Zákazník / objednávateľ v tomto prípade dostane elektronicky voucher, ktorým sa preukáže pri vyzdvihnutí vstupeniek v mieste konania akcie.
Vstupenky je možné si po predchádzajúcej dohode vyzdvihnúť osobne v kancelárii PI.
12.10. Nedoručenie, odcudzenie a strata vstupeniek
V prípade, že dôjde k nedoručeniu vstupeniek vinou kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty a.s., zodpovedá za túto stratu výhradne kuriérska služba alebo Slovenská pošta a.s. V prípade, že je z nezavinených príčin alebo z dôvodu vyššej moci znemožnené zákazníkovi / objednávateľovi služby vstupenky doručiť, bude mu poskytnutá finančná náhrada v plnej výške uhradených vstupeniek. PI však nezodpovedá za akékoľvek ďalšie zákazníkove výdavky / investície spojené so zabezpečením služieb súvisiacich s cestou na danú akciu alebo pobytom počas danej akcie apod. PI nezodpovedá za škody vzniknuté odcudzením alebo stratou vstupeniek.

12.11. Zrušenie akcie zo strany usporiadateľa

V prípade zrušenia akcie zo strany usporiadateľa alebo jej časti postupuje PI podľa pokynov usporiadateľa akcie a dodávateľa vstupeniek. Prípadný nárok alebo spôsob a výšku kompenzácie určuje výhradne usporiadateľ alebo dodávateľ vstupeniek. Ak to nie je z povahy veci vylúčené, alebo usporiadateľom alebo dodávateľom vstupeniek uvedené inak, PI poskytne súčinnosť pri realizácii kompenzácie v prospech zákazníka.

Možnosti kompenzácie:

1. Vstupenky zostávajú v platnosti pre náhradný termín určený usporiadateľom akcie.

2. Kredit uložený u PI vo výške 100% platby zákazníka možno využiť na služby cestovného ruchu CK Prima Italia (vstupenky a zájazdy na formulu 1 a ďalšie motoristické podujatia). Platnosť kreditu je jeden kalendárny rok. Po uplynutí doby platnosti kreditu tento prepadá v prospech PI.

3. 90% vrátených platieb od usporiadateľa alebo dodávateľa vstupeniek PI, bude vrátený na účet zákazníka. (10% platby zahŕňajú nevyhnutné náklady CK Prima Italia).

PI poskytne zákazníkovi kompenzáciu, akonáhle usporiadateľ alebo dodávateľ vstupeniek zašle na účet PI finančný obnos na tento účel určený.

12.12. Konanie akcie
Snímanie audio, foto a videozáznamov je povolené v prípade, keď tieto záznamy sú určené výhradne a len pre osobnú potrebu. Snímanie týchto záznamov pre komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu FOWC je zakázané. Osobám pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok nebude účasť na akcii umožnená bez akejkoľvek náhrady. Prítomnosť zvierat nie je na akciu povolená. Motoristické akcie sú nebezpečné z dôvodu vystavenia nadmerného hluku, ktorý môže ohrozovať zdravie. Usporiadateľská organizácia FIA, FOWC, Formula One Management Limited, Formula One Licensing BV, Formula One Asset Management Limited, Formula One Marketing Limited, usporiadatelia akcie (vrátane úradníkov, maršalov, záchranného a zdravotného personálu), súťažiaci a jazdci nie sú zodpovední za akékoľvek ujmy a škody na zdraví, spôsobené akýmkoľvek spôsobom (s výnimkou v prípade smrti alebo zranenia spôsobených nedbalosťou vyššie uvedených strán). Povinnosťou návštevníkov podujatia je dodržiavať právne a bezpečnostné predpisy hostiteľskej krajiny, pokyny a inštrukcie usporiadateľa pretekov.

 Spracovanie osobných údajov zákazníkov / účastníkov (zákonné spracovanie)
13.1. Zákazník berie na vedomie, že PI je oprávnená spracovávať osobné údaje svojich zákazníkov v zodpovedajúcom rozsahu, ktorých spracovanie je nevyhnutné na účely splnenia zmluvy uzavretej s PI v súlade so zmluvou a za účelom plnenia zákonných povinností PI z takého zmluvného vzťahu vyplývajúcich.
13.2. K uvedenému účelu PI spracováva osobné údaje, ktoré sú uvedené v zmluve, t.j. spravidla: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ, krajina pobytu), číslo cestovného dokladu, dátum jeho vydania a platnosť, kód vydávajúcej krajiny, štátne občianstvo, pohlavie, podpis (v prípade podnikateľa – fyzickej osoby aj obchodné meno firmy, IČO, sídlo), e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie, údaje o platbách.
13.3. Správcom osobných údajov zákazníka je spoločnosť CK Prima Italia, so sídlom Do Dubče 430, 190 11 Praha 9, IČO 284 731 83, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddielu C, vložke č.144164.
13.4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané manuálne, taktiež automatizovane v elektronickej forme v informačných systémoch PI, ako sú IT aplikácie, softvér a pod. Osobné údaje sú spracovávané vybranými zamestnancami PI a zmluvne poverenými spracovateľmi.
13.5. Na účely spracovávania má k osobným údajom zákazníka prístup PI ako správca, jeho zamestnanci a ďalej
tiež PI zmluvne poverení spracovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, obchodní zástupcovia / sprostredkovatelia PI, ktorí so zákazníkom uzatvárajú zmluvy v mene a na účet PI, dodávatelia služieb, ktorí sprostredkovávajú zabezpečenie služieb u priamych poskytovateľov služieb cestovného ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravných a pod.).
13.6. Osobné údaje zákazníka spracovávané PI na účely splnenia zmluvy, a to spravidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, pohlavie, vek či dátum narodenia, číslo cestovného dokladu, dátum jeho vydania a platnosti, kód vydávajúcej krajiny, štátne občianstvo, telefónny kontakt, sú popri zmluvne poverených spracovateľov poskytované v nevyhnutnom rozsahu tiež priamym dodávateľom jednotlivých služieb, najmä ubytovacím zariadením, dopravcom, delegátom, sprievodcom, apod. Pokiaľ sú služby poskytované dodávateľmi mimo krajín európskeho hospodárskeho priestoru, budú potrebné osobné údaje odovzdané aj do tretej krajiny.
13. 7. Zákazník berie na vedomie, že PI je oprávnená uchovávať, spracovávať a poskytovať osobné údaje uvedené v zmluve aj po ukončení zmluvy za účelom plnenia právnych povinností, a to v rozsahu a za podmienok na účely ustanovené príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
13.8. Zákazník berie na vedomie, že PI je oprávnený uchovávať a spracovávať osobné údaje aj po ukončení zmluvy potrebné na účely oprávnených záujmov PI. Osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, bydlisko, kontaktná adresa, e-mail a telefónne číslo tak PI spracováva za účelom priameho marketingu, najmä pre zasielanie obchodných oznámení formou e-mailových správ, správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla (SMS , MMS) a v neposlednom rade písomnou formou prostredníctvom poštových služieb alebo formou telefonického volania. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti zasielania takých obchodných oznámení a to na korešpondenčnú adrese Prima Italia s.r.o., Pod Pekárnami 10, 190 00 Praha 9, alebo e-mailom na adrese info@primaitalia.sk. V takom prípade PI nebude ďalej obchodné oznámenia zasielať, ani inak spracovávať osobné údaje zákazníka na účely priameho marketingu.
13.9. Osobné údaje svojich zákazníkov PI ako správca spracováva po dobu trvania uzavretej zmluvy na zabezpečenie jej splnenia. Po ukončení zmluvného vzťahu najmä pre vysporiadanie všetkých záväzkov plynúcich a súvisiacich s uzavretou zmluvou PI uchováva osobné údaje zákazníkov po dobu nevyhnutnú na plnenie právnych povinností správcu a na zabezpečenie oprávnených záujmov správcu. Doba uchovávania osobných údajov zákazníkov PI je daná všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúce najmä reklamačné lehoty, premlčacie lehoty na uplatnenie nárokov zmluvných strán, lehoty na archiváciu dokumentov a pod.
13.10. Ustanovenia o spracovaní osobných údajov zákazníkov podľa ustanovenia 5 Všeobecných zmluvných podmienok cestovnej kancelárie Prima Italia s.r.o. tohto článku VZP sa primerane uplatnia aj na fyzické osoby, v prospech ktorých zákazník zmluvu uzavrel. V prípade, že zákazník uzatvára zmluvu aj v prospech tretích osôb podľa § 1767 OZ, uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že je oprávnený na poskytnutie osobných údajov týchto tretích osôb, a to na základe zmluvného alebo iného zastúpenia.
13.11. Pri spracúvaní osobných údajov môže subjekt nositeľ osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:
a) Právo na informácie o spracovaní osobných údajov.
Informácie o spracovaní osobných údajov poskytuje PI svojim zákazníkom v týchto VZP a ďalej potom v Informáciách o spracovaní osobných údajov a poučenie o právach v súvislosti s ochranou osobných údajov zákazníkov PI.

b) Právo na prístup k osobným údajom.
Zákazník má právo na potvrdenie, že jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, má právo na poskytnutie informácie obsahujúce: účel spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré sú spracovávané, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanú dobu, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a namietať proti tomuto spracovanie, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín. Zákazník má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c) Právo na opravu osobných údajov, ak zákazník napadne ich správnosť.
d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).
V niektorých zákonom stanovených prípadoch je PI povinná osobné údaje zákazníka na jeho pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnotenie, pretože PI má právnu povinnosť či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

e) Právo na obmedzenie spracovanie.
Zákazník má právo, aby PI obmedzila spracovávanie jeho osobných údajov, ak: zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľovi overiť presnosť jeho osobných údajov, spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia, PI už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov, zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov, a to do doby než bude overené, či oprávnené dôvody PI prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.

f) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Zákazník má právo sa kedykoľvek obrátiť s podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111, internetová adresa https://www.uoou.cz

  Záverečné ustanovenia
14.1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre všetky poskytované služby uvedené v katalógu alebo na internetových stránkach PI a v ďalších dodatočných ponukách. Nadobudli účinnosť 9. 1. 2019 a ich platnosť je ukončená vyhlásením nových Všeobecných zmluvných podmienok. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto VZP strácajú účinnosť VZP z 1. 11. 2016. Týmito VZP sa riadia práva a povinnosti, ktoré vznikli odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.
14.2. Eventuálne neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na celkovú platnosť týchto podmienok.
14.3. Rozhodným právom pre riešenie všetkých sporov, ktoré by mohli vzniknúť zo ZOZ podľa článku 2.1 a ZPCR podľa článku 12.4 alebo v súvislosti s takou zmluvou, je právo ČR, ktorým sa riadi aj táto zmluva.
14.4. V súlade s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, PI informuje zákazníka o možnosti riešiť prípadné spory vyplývajúce zo zmlúv uzavretých s PI prostredníctvom subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia.
14.5. Zákazník potvrdzuje svojím podpisom na zmluve alebo zaslaním on-line objednávky, že vyššie uvedeným zmluvným podmienkam rozumie a v plnom rozsahu ich mene svojom aj v mene ostatných účastníkov, uvedených v jeho ZOZ alebo v ZPCR a čerpajúcich poskytované služby, rešpektuje.

Všeobecné smluvní podmínky PI_2021_FIN

  • 100% garancia doručenia vstupeniek
  • Autorizovaný predajca vstupeniek
  • Exkluzívna ponuka VIP vstupeniek
  • 9 klientov z 10 odporúča naše služby
  • Overená kvalita služieb od roku 2007
  • Partner okruhov Grand Prix F1